Πέμπτη, Απριλίου 16, 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3.     Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.Εγκρ.15/96/179/21457/20-10-2014 Εγκριτική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
4.     Την υπ΄αριθμ. 76/2014 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5.     Τον Κανονισμό Λειτουργίας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
6.     Την υπ. αριθ. Πρωτ ΔΑΔΥ/22477/23-12-2014 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , όπως τροποποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ. 3966/27-03-2015 έγγραφο μας.
7.     Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΚΠ/ΔΕΗ).
8.     Το με αριθμ. πρωτ.:3966/27-03-2015 έγγραφό μας.


Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν δώδεκα (112) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτής στους Ν. Αττικής Αρκαδίας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης, όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις 1
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικο- τήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις από 21.04.2015 έως και 30.04.2015, στα γραφεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΔΥΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ ΓΩΝΙΑ(ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ)
Την πλήρη προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά, καθώς και τη σχετική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.admie.gr.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου