Δευτέρα, Απριλίου 10, 2017
Τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής κατάθεσε η κυβέρνηση. Η μια τροπολογία αφορά στη αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και η δεύτερη τροπολογία ρυθμίζει θέματα σχετικά με τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.
Με την προωθούμενη ρύθμιση για τη ΔΕΗ επανακαθορίζεται η νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Εταιρείας Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ και συγκεκριμένα ορίζεται ότι στην εν λόγω εταιρεία μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών επί της Εταιρείας Συμμετοχών που κατέχουν τοπ Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ ως μέτοχοι της ΔΕΗ.
Ακόμη, ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ είτε άπαξ είτε διαδοχικά έως του ποσού της ως άνω αποτίμησης με την καταβολή μετρητών ή με την εισφορά σε είδος ή τον συνδυασμό και των δύο.
«Η προαναφερόμενη εισφορά σε είδος μπορεί να πραγματοποιηθεί με εκχώρηση απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και φορολογικών απαιτήσεων, γεγενημένων ή μελλοντικών, έναντι της ΔΕΗ και της ΑΔΜΗΕ για τις οποίες έχει ήδη οριστεί, κατά τα ισχύοντα, ως νόμιμος εκδοχέας η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ», αναφέρει η έκθεση του ΓΛΚ για την τροπολογία.
Όπως διευκρινίζεται, σε περίπτωση εκχώρησης φορολογικών απαιτήσεων, το ύψος αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το φόρο εισοδήματος που θα αντιστοιχούσε σε κάθε μια από τις εταιρείες αυτές. Εισάγεται δε η υποχρέωση της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για επιστροφή του προϊόντος της είσπραξης των ως άνω φορολογικών απαιτήσεων στο Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση ενδεχόμενης χρηματοδότησης που θα λάβει από αυτό για την εξόφληση του τιμήματος απόκτησης μετοχών της ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.
Τέλος, με την τροπολογία προσδιορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού της αρχικής τιμής για την εισαγωγή της μετοχής της Εταιρείας Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στην τροπολογία για τη χρήση αιγιαλού προβλέπεται ότι η πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού μπορεί να διεξάγεται ηλεκτρονικά και πως η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη, από πέντε έτη σήμερα. Ακόμη, επιτρέπεται η περαιτέρω εκμίσθωση σε τρίτους των χώρων που παραχωρούνται στους Δήμους για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού
.
.
Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2017
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενός (101) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτής στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Aχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Λάρισας όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
 Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας
 Αίτηση
 Υπεύθυνη Δήλωση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι: κα Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210-5192273 ,  κα Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 – 5192598 και κα Ρουσσάκη Βικτωρία, τηλ. 210 – 5192283.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για πληροφορίες, ανάλογα με τον κωδικό θέσης, ως εξής:
1. Για τις θέσεις με κωδικό  208, 209, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 232, 237, 238, 246, 250
Αγίας Άννης 70, Τ.Κ. 122 41- Αιγάλεω, Αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ.  Πυργιέρη Ανθή και Μαστροκώστα Αικατερίνη – Τηλέφωνα: 210 -3492140 και 210 -3492235
2. Για τις θέσεις με κωδικό  224, 234, 240
Σταθοπούλου 65,Τ.Κ. 222 20- Μεγαλόπολη, Aρμόδιος υπάλληλος : κ. Παπαντωνίου Αναστάσιος – Τηλέφωνα: 27910- 27061, 6947205391
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Υπηρεσία μας, στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Υποβολή αιτήσεων από την 01.02.2017 έως και 10.02.2017

 


Κυριακή, Νοεμβρίου 06, 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

Συναδέλφισσες – φοι,Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ έχει αποφασίσει να «τιμωρήσει» τους εργαζομένους της Εταιρείας, προβαίνοντας σε απαράδεκτες πρακτικές μείωσης του μισθολογικού κόστους.

Ο τρόπος που επέλεξε να το κάνει είναι αντεργατικός και ανάλγητος. Αποφάσισε να μην καταβάλει τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους και ειδικά στην πρώτη γραμμή, όπως είναι τα δεδουλευμένα στη βάρδια και οι διάφορες προσαυξήσεις.

Η μη καταβολή των δεδουλευμένων, και συγκεκριμένα η μη καταβολή των νόμιμων προσαυξήσεων για εργασία σε Κυριακές και αργίες προς τους εργαζόμενους, είναι παράνομη, ενώ ουδεμία αντικατάσταση των δεδουλευμένων αποδοχών με “ρεπό” είναι δυνατή.

Οι τυχόν “αστοχίες” της διοίκησης της εταιρείας στον περιορισμό του μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε μη καταβολή των νομίμων προσαυξήσεων για νυκτερινή εργασία ή εργασία σε Κυριακή ή Αργία, η οποία για τους εργαζόμενους της βάρδιας έχει τακτικό χαρακτήρα.

Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο ότι τα Δελτία Απασχόλησης (t/s) δεν αναφέρουν τις πραγματικές ημέρες και ώρες εργασίας, ενώ ζητείται από τους εργαζόμενους, προκειμένου να πληρωθούν, να υπογράψουν ανακριβή στοιχεία.

Επειδή η συμπεριφορά της εταιρείας, όπως περιγράφεται στα ανωτέρω, είναι παράνομη, καλούμε τους εργαζόμενους να μην αποδέχονται τη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους, ούτε την αντικατάσταση τους με ρεπό.

Οι εργαζόμενοι να υπογράφουν τα Δελτία Απασχόλησης (t/s) με επιφύλαξη για τις ημέρες και ώρες εργασίας που δεν αναγράφονται στα Δελτία Απασχόλησης τους.

Σαν συνδικαλιστική οργάνωση δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, για την προάσπιση των συναδέλφων και την τήρηση του νόμου, σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
Κυριακή, Νοεμβρίου 06, 2016
Ένας μήνας πέρασε από την ανακοίνωση του Συλλόγου μας, την ημέρα της κατάπτυστης νεομνημονιακής απόφασης της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ να περικόψει οριζόντια τις ...μεταβλητές αποδοχές του προσωπικού, βάζοντας σε κίνδυνο την λειτουργία της ίδιας της Επιχείρησης και την εργολαβία από την μπροστινή πόρτα των αφύλακτων γραφείων της Περραιβού…

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις ήρθε μια νέα πρωτόγνωρη ιστορικά απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, η οποία στην ουσία υποκαθιστά σε αντεργατικότητα τις πιο σκληρές αποφάσεις των τοκογλύφων – δανειστών, της τρόικας και των εγχώριων εντολοδόχων τους.

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηαργυρίου με την προσωπική του απόφαση, υπ αριθμ. 157/2016, επί της ουσίας ΚΑΤΑΡΓΕΙ την ΕΣΣΕ του 2015!!! Γι αυτό τον λόγο άλλωστε ήταν προσωπική και όχι απόφαση ΔΣ, επειδή είχε ακριβώς αυτό τον στόχο…

Δηλαδή ν’ αλλάξει μονομερώς τους όρους της ΕΣΣΕ του 2015!!! Ότι δεν κατάφεραν ο Σόιμπλε και ο Νταισελμπλουμ, το πετύχατε εσείς. Με ή χωρίς την θέληση σας, δεν έχει σημασία. Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε σημασία έχουν οι πράξεις και όχι οι προθέσεις… Η μείωση των διατακτικών σίτισης σε 2 ευρώ για κάθε ημέρα, αποτελεί μια πρωτοφανή απόφαση στα χρονικά του Ομίλου ΔΕΗ.
Κυρίες και κύριοι του ΔΕΔΔΗΕ, της ΓΕΝΟΠ και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, τις υπογραφές μας θα πρέπει να τις τιμάμε!!! Αν δεν το γνωρίζετε ιστορικά στην Επιχείρηση, εκατοντάδες στελέχη και συνδικαλιστές τίμησαν την υπογραφή τους στις διάφορες ΕΣΣΕ…

Αυτοί οι άνθρωποι με τις πράξεις τους και τις υπογραφές τους οικοδόμησαν το επιχειρηματικό ΘΑΥΜΑ που λέγεται ΔΕΗ. Ένα θαύμα που προσπαθούν να ξεκοκαλίσουν τα κάθε λογής εγχώρια και διεθνή κοράκια, που μυρίστηκαν αίμα…

Η Επιχείρηση του Ελληνικού λαού είναι πρωτίστως οι εργαζόμενοι της. Η τεράστια περιουσία της δημιουργήθηκε από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων της. Αυτό κ. Πρόεδρε αποδείχτηκε πως δεν το γνωρίζετε…Μετακυλύετε όλα τα βάρη μιας εμφανούς κακοδιοίκησης στους εργαζόμενους. Αποποιείστε των ευθυνών της διοίκησης σας με προκλητικά αδιάφορο τρόπο… Αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε πως κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμερανγκ…

Στο δια ταύτα με την απόφαση σας να περικόψετε τις μεταβλητές αποδοχές του προσωπικού, να μειώσετε τις διατακτικές σίτισης και ακολούθως να περικόψετε οριζοντίως τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού (όπως κυοφορείται στα ρετιρέ της Περραιβού και της Συγγρού), αποτελεί μια ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ιστορικά αναδιανομή αποδοχών στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Παίρνετε εισόδημα από τις τσέπες προσωπικού της πρώτης γραμμής, όπως Τεχνίτες, Φύλακες, Καταμετρητές, Οδηγοί, Διοικητικοί και τα δίνετε σε «ημέτερους» που τους προσφέρατε αθρόες αναθέσεις, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι τα προβλήματα μιας τέτοιας επιχείρησης λύνονται σε 4 τοίχους, με Τομεάρχες και Υποτομεάρχες, χωρίς υφιστάμενο προσωπικό.

Ο ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ για να μειώσετε τον εκτροχιασμό της μισθοδοσίας, ο οποίος οφείλεται ξεκάθαρα σε αστοχίες της διοίκησης σας, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την κατάργηση και τον επαναπροσδιορισμό ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των αναθέσεων από ιδρύσεως του ΔΕΔΔΗΕ και την επαναφορά των μεταβλητών αποδοχών και των καρτών σίτισης στο πρότερο καθεστώς… Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το «λίπος» βρίσκεται στα ψηλά πατώματα και όχι στα χαμηλά…

Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε, όταν δηλώνουμε Αριστεροί, θα πρέπει να το αποδεικνύουμε και στις πράξεις. Αριστεροί και όπως μπαίνουμε και όπως βγαίνουμε από την πόρτα του ΔΕΔΔΗΕ… Αριστεροί σημαίνει να προσπαθούμε να προστατεύουμε τους οικονομικά ασθενέστερους και όχι να φτιάχνουμε προσωπικούς στρατούς μέσω αναθέσεων ή να βάζουμε από την πίσω πόρτα εργολάβους. Καμία επιχείρηση δεν διοικήθηκε ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ και δεν επιβίωσε με το προσωπικό στα κάγκελα και τα στελέχη σε μακάρια αδράνεια και διαχειριστική υποτέλεια στις εντολές της κυβέρνησης και της τρόικας…


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/
Κυριακή, Νοεμβρίου 06, 2016
Διαψεύδει η ΔΕΗ τις αναφορές ότι σήμερα στην Επιχείρηση "υπηρετούν 600 στελέχη προχωρημένης ηλικίας, τα οποία μάλιστα 'εμποδίζουν την εξέλιξη νεωτέρων'", προσθέτοντας πάντως ότι "προωθείται εισήγηση για αποχώρηση 200 περίπου εργαζομένων".

Πρόκειται για αναφορές οι οποίες δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και μάλιστα αποδίδονται στον υπουργό κ. Π. Σκουρλέτη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πτολεμαΐδα-Κοζάνη, αναφέρει η ΔΕΗ σε σχετική ανακοίνωση και διευκρινίζει:

"Είναι γεγονός ότι αρκετοί εργαζόμενοι, μεταξύ τους και λίγα στελέχη, στην επιχείρηση αν και έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιλέγουν να παραμένουν στην εργασία για οικονομικούς κυρίως λόγους.

Η Διοίκηση αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα απολύτως με το συμφέρον της επιχείρησης, δεδομένης αφενός της εμπειρίας και αφετέρου της δυσκολίας πρόσληψης νέου προσωπικού καθώς η ΔΕΗ θεωρείται -ατυχώς- ακόμη ανήκουσα στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από επισταμένη μελέτη στο Δ.Σ. της 8ης Νοεμβρίου 2016 προωθείται εισήγηση για αποχώρηση 200 περίπου εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει τις συντάξιμες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, η ΔΕΗ τονίζει ότι "τα περί λειτουργίας της Μεγαλόπολης Β’ στο 30% της ισχύος της με ευθύνη της Διοίκησης της ΔΕΗ (!) είναι επίσης εντελώς αβάσιμα.

Η Μονάδα αυτή δεν έχει ακόμη παραληφθεί, ούτε προσωρινά, είναι σε περίοδο εγγύησης και για τα όποια προβλήματα αστοχιών ή βλαβών παρουσιάζονται ευθύνεται ο Ανάδοχος, η δε επιχείρηση θα διασφαλίσει τα συμφέροντά της σύμφωνα με τη σύμβαση. Τέτοιες βλάβες παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα σε Μετασχηματιστή με συνέπεια τη λειτουργία της στο 50% της ισχύος".


http://www.capital.gr/