Δευτέρα, Απριλίου 10, 2017
Τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής κατάθεσε η κυβέρνηση. Η μια τροπολογία αφορά στη αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και η δεύτερη τροπολογία ρυθμίζει θέματα σχετικά με τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.
Με την προωθούμενη ρύθμιση για τη ΔΕΗ επανακαθορίζεται η νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Εταιρείας Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ και συγκεκριμένα ορίζεται ότι στην εν λόγω εταιρεία μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών επί της Εταιρείας Συμμετοχών που κατέχουν τοπ Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ ως μέτοχοι της ΔΕΗ.
Ακόμη, ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ είτε άπαξ είτε διαδοχικά έως του ποσού της ως άνω αποτίμησης με την καταβολή μετρητών ή με την εισφορά σε είδος ή τον συνδυασμό και των δύο.
«Η προαναφερόμενη εισφορά σε είδος μπορεί να πραγματοποιηθεί με εκχώρηση απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και φορολογικών απαιτήσεων, γεγενημένων ή μελλοντικών, έναντι της ΔΕΗ και της ΑΔΜΗΕ για τις οποίες έχει ήδη οριστεί, κατά τα ισχύοντα, ως νόμιμος εκδοχέας η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ», αναφέρει η έκθεση του ΓΛΚ για την τροπολογία.
Όπως διευκρινίζεται, σε περίπτωση εκχώρησης φορολογικών απαιτήσεων, το ύψος αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το φόρο εισοδήματος που θα αντιστοιχούσε σε κάθε μια από τις εταιρείες αυτές. Εισάγεται δε η υποχρέωση της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για επιστροφή του προϊόντος της είσπραξης των ως άνω φορολογικών απαιτήσεων στο Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση ενδεχόμενης χρηματοδότησης που θα λάβει από αυτό για την εξόφληση του τιμήματος απόκτησης μετοχών της ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.
Τέλος, με την τροπολογία προσδιορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού της αρχικής τιμής για την εισαγωγή της μετοχής της Εταιρείας Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στην τροπολογία για τη χρήση αιγιαλού προβλέπεται ότι η πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού μπορεί να διεξάγεται ηλεκτρονικά και πως η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη, από πέντε έτη σήμερα. Ακόμη, επιτρέπεται η περαιτέρω εκμίσθωση σε τρίτους των χώρων που παραχωρούνται στους Δήμους για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού
.
.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου