Σάββατο, Ιουνίου 01, 2013
Με κέρδη έναντι ζημιών έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2013 για τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 49,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ τρίμηνο 2013, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, είναι αυξημένα κατά € 22 εκατ. (+9,5%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2012 και ανήλθαν σε € 254 εκατ. έναντι € 232 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του συνόλου των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά € 198,2 εκατ. (-20,1%), με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 17,1%, σε σύγκριση με 15% το α’ τρίμηνο του 2012.

Αν δεν συνυπολογιστεί η θετική επίπτωση από την αντιστροφή πρόβλεψης ύψους € 52,7 εκατ., η οποία διενεργήθηκε το α’ τρίμηνο του 2012 και αφορούσε το συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από κατανάλωση Η/Ε των φωτεινών σηματοδοτών της Αττικής, τότε το περιθώριο EBITDA του α΄ τριμήνου 2013 (17,1%) συγκρίνεται με ένα αναπροσαρμοσμένο περιθώριο 2 11,6% του α’ τριμήνου του 2012.

Το α’ τρίμηνο του 2013, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 774 GWh (-4,9%), στις 15.167 GWh έναντι 15.941 GWh το α’ τρίμηνο του 2012 στο οποίο, ως γνωστό, επεκράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 4,4% (-653 GWh).

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 273 GWh (-2,1%), σε 12.773 GWh, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, παρά τη μικρή ανάκτηση μεριδίου αγοράς στη λιανική κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Τα αντίστοιχα έσοδα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα (-0,5%), καθώς οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 και η μικρή ανάκτηση μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκαν από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 2,1% και την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ.

Επιπλέον, σημειώνεται η αρνητική επίπτωση μεταξύ των δύο τριμήνων, από την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να επιβάλει προσωρινά, από 16.5.2012, χαμηλότερη τιμή, € 42/MWh, για την ενεργειακή συνιστώσα του τιμολογίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 1.486,8 εκατ. από € 1.549,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2012, μειωμένος κατά € 63 εκατ. (-4,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 19,7 εκατ.που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 18,4 εκατ. σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2012 (€ 38,1 εκατ.) λόγω της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότηταςκαι της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, καθώς και από το γεγονός ότι στο α΄ τρίμηνο του 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 64,4% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2012 ήταν 67,4%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 967 GWh, που οφείλεται στη μικρότερη παραγωγή των μονάδων λιγνίτη και φυσικού αερίου της ΔΕΗ, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή. Επιπλέον, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ αυξήθηκε σε 1.966 GWh (+606 GWh) και το αντίστοιχο μερίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας σε 13% από 8,5%.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 181,7 εκατ. (-22,1%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω των χαμηλότερων δαπανών για φυσικό αέριο και δευτερευόντως για υγρά καύσιμα. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των δαπανών για αγορές ενέργειας, το οποίο οφείλεται στη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη δαπάνη λόγω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους υπέρ τρίτων παραγωγών. Ο μηχανισμός αυτός, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς, καθώς οι τρίτοι παραγωγοί αποζημιώνονται στο μεταβλητό τους κόστος + 10% και, κατά συνέπεια, δεν έχουν κίνητρο να αναζητήσουν χαμηλότερη τιμή για το φυσικό αέριο, καθώς όσο υψηλότερη είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος από το περιθώριο του 10%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς και την αδικαιολόγητη επιβάρυνση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας εν γένει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ η ΟΤΣ, μεταξύ των δύο περιόδων, μειώθηκε κατά € 31,9/MWh, από € 72,2/MWh σε € 40,3 /MWh (-44,2%), η μείωση στο συνολικό κόστος αγορών ενέργειας ήταν μόνο € 11,3/MWh (-12,1%) από € 93,1/MWh σε € 81,8 /MWh, καταδεικνύοντας ότι ακόμη και σε περιόδους

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 70,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013, αυξημένη κατά € 65,5 εκατ. σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2012, λόγω του γεγονότος ότι από 1.1.2013, η ΔΕΗ δεν διαθέτει πλέον δωρεάν δικαιώματα εκπομπής CO2. Οι εκπομπές CΟ2 για το α΄ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 9,7 εκατ. τόννους, εκ των οποίων 3,6 εκατ. τόννοι καλύφθηκαν με EUAs, τα οποία είχαν αγορασθεί κατά τη 3 διάρκεια της περιόδου 2008-2012 με μέση τιμή περίπου € 13, 5 / τόννο, που αντιστοιχούν σε δαπάνη € 48,6 εκατ. Αντίθετα, η μέση τιμή των EUAsτα οποία αγοράσθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν € 4,27/τόννο. Αν είχε εφαρμοστεί αυτή η τιμή στους 3,6 εκατ. τόννους που είχαν προαγορασθεί, η δαπάνη για εκπομπές CO2 στο α΄ τρίμηνο του 2013 θα ανερχόταν σε € 37 εκατ., μειωμένη κατά € 33,7 εκατ. σε σχέση με το απολογιστικό μέγεθος του α’ τριμήνου του 2013 (€ 70,7 εκατ.).

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 4,8 εκατ. (-1,8%), μεταξύ των δύο περιόδων. Στα στοιχεία του α΄ τριμήνου του 2012 δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας ύψους € 2,1 εκατ. του εισφερθέντος κλάδου Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς του πρώην ΔΕΣΜΗΕ στον ΑΔΜΗΕ. Αν συνυπολογισθεί το κόστος αυτό, η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού μεταξύ των δύο περιόδων ανέρχεται σε € 6,9 εκατ (-2,6%). Το μέγεθος αυτό προκύπτει αφού έχει αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ύψους € 5 εκατ. το ποσό των € 3 εκατ. το οποίο ανακτά η ΔΕΗ από το Κράτος και το οποίο αφορά 481 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΑΥΤΕΚΩ.

H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 899 εργαζόμενους, από 20.858 την 31/3/2012 σε 19.959 την 31/3/2013. Στον αριθμό προσωπικού την 31/3/2013 συμπεριλαμβάνονται 110 εργαζόμενοι του ασφαλιστικού οργανισμού του προσωπικού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΔΕΔΔΗΕ και τη Μητρική εταιρεία. Οι παραπάνω εργαζόμενοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στη δύναμη προσωπικού του Ομίλου την 31/3/2012.

Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν αθροιστικά κατά 2,5%.

Το α΄ τρίμηνο του 2013, το 47,7% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 53,3% το α΄ τρίμηνο του 2012, γεγονός που οφείλεται στην μείωση του ποσοστού των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο σε 15,2% από 25,1%, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή της δαπάνηςγια CO2 και για το Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους αυξήθηκε σε 4,7% και 7,1% από 0,3% και 2,6%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 45,1 εκατ. έναντι € 15 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2012, αυξημένα κατά € 30,1 εκατ. Επιπλέον, η επαναμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής θέσης των εταιρειών του Ομίλου, λόγω της αύξησης του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 20% σε 26%, οδήγησε σε θετική επίδραση κατά € 4,3 εκατ. στην καθαρή κερδοφορία του α’ τριμήνου 2013, με αποτέλεσμα τα μετά από φόρους κέρδη να ανέρχονται σε € 49,4 εκατ. έναντι ζημιών € 1,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι θυγατρικές εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 3,2 εκατ., € 29,5 εκατ., και € 2 εκατ. αντίστοιχα. Η φορολογική απαίτηση που προέκυψε για τις δύο θυγατρικές των δικτύων είναι ύψους € 11,5 εκατ, ενώ για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες προέκυψε φορολογική υποχρέωση ύψους € 1,6 εκατ. 4

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ
Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

«Στο α’ τρίμηνο του 2013, βελτιώσαμε τη λειτουργική μας κερδοφορία (EBITDA) κατά € 22 εκατ. (+9,5%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα παρά τις τιμολογιακές αυξήσεις, λόγω της μειωμένης ζήτησης και του μείγματος πωλήσεων.

Η μείωση της ζήτησης σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση της παραγωγής της ΔΕΗ από φυσικό αέριο κατά 75%, με αντίστοιχη μείωση της σχετικής δαπάνης, επιδρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο θετικά στις δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου.

Επιπλέον, η αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή σε συνδυασμό με την αυξημένη διείσδυση των Φωτοβολταϊκών στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας, οδήγησαν σε μείωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος κατά 44,2%. Παραταύτα, το γεγονός αυτό δε μεταφράστηκε σε αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών για τη ΔΕΗ, καθώς το κόστος αγορών ενέργειας διαμορφώθηκε σε € 81,8 / MWh από € 93,1/MWh, δηλαδή μείωση μόνο κατά 12,1%, λόγω της επιβάρυνσης από το Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. Επίσης, τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου επιβαρύνθηκαν με € 70,7 εκατ.για δαπάνη CΟ2.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι πρόσφατα προχωρήσαμε στην εκταμίευση € 285 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνέχεια και των € 148 εκατ. που εκταμιεύσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά επενδύσεις σε δίκτυα και παραγωγή και αποτελεί εισροή νέων κεφαλαίων και ψήφο εμπιστοσύνης στην Εταιρεία και στην Ελληνική οικονομία.

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η Εταιρεία βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού. Προσδοκούμε και υποστηρίζουμε μέτρα για την απελευθέρωση της αγοράς, τα οποία να στοχεύουν στην εξάλειψη των υφιστάμενων στρεβλώσεων, στην διασφάλιση εύλογων αποδόσεων για όλους τους συμμετέχοντες και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Παράλληλα, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην ολοκλήρωση του πλάνου αναχρηματοδότησης, καθώς και σε δράσεις περαιτέρω εξοικονόμησης και βελτίωσης της λειτουργίας μας.»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου