Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2013
Η 11η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί στις 29Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο«NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, T.K. 104 39), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης (1.1.2012 έως 31.12.2012) της ΔΕΗ Α.Ε.,καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν.3426/2005.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως31.12.2012.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως31.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως31.12.2012 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως31.12.2013, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου