Κυριακή, Μαρτίου 03, 2013

 
Μετά την υπογραφή της από 07.06.2012 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ, η ΔΕΗ Α.Ε. και η Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ) δεσμεύτηκαν να αναμορφώσουν τα Ειδικά Επιδόματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τη φύση εργασίας και την επικινδυνότητα, χωρίς μεταβολή της συνολικής δαπάνης αυτών καθώς και να εξετάσουν τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών σε κάθε Κατηγορία / Ειδικότητα και θέση εργασίας.

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ξ Ο Ρ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Τ Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω ΝΤα Επιδόματα – Αποζημιώσεις που τελικώς θα χορηγούνται θα πρέπει να πειθαρχούν σε κάποιες βασικές αρχές:Σε καμία περαιτέρω μισθολογική μείωση λόγω του εξορθολογισμού των Ειδικών Επιδομάτων.

Σε καταβολή “προσωπικής διαφοράς” στις περιπτώσεις ύπαρξης διαφορών λόγω των συνενώσεων, συμψηφισμών, ή καταργήσεων επιδομάτων, ώστε να μην υπάρχει βλαπτική μεταβολή.

Σχήμα ολιγάριθμων ειδικών επιδομάτων -δηλ. από 37+1 που είναι σήμερα σε 3 (στόχος)- σύμφωνα με τα προβλεπόμενα προς διατήρηση, από τις διατάξεις του Ν.4046/12 και της ΠΥΣ 6/28.2.12, Επιδόματα, και μετατροπή όσων δεν καταργούνται σε αποζημιώσεις.

Να αμείβουν τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας, την ανθυγιεινότητα αυτής, την επικινδυνότητα της, τις δυσμενείς γεωγραφικές συνθήκες και τις εν γένει ειδικές συνθήκες εργασίας.

Να είναι εύλογα από πλευράς ορισμού τους και κόστους.Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ:Α. Διατήρηση 2 Συνολικά Ειδικών Επιδομάτων

Β. Δημιουργία 1 Νέου Ειδικού Επιδόματος

Γ. Κατάργηση 35 Ειδικών Επιδομάτων

Δ. Επανακαθορισμός των Μεταβλητών ΑποζημιώσεωνΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΕΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.  1. Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (Ποσοστιαίο επί του Βασικού Μισθού)
  2. Ειδικό ΕΣΣΕ 1985 (Παραμεθορίων Περιοχών - Σταθερό ποσό)
  3. Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Σταθερό ποσό)ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟΠροκειμένου να μην υπάρξει καμία μείωση στις αποδοχές των εν ενεργεία μισθωτών με την κατάργηση βασικών Ειδικών Επιδομάτων, προτείνουμε την καταβολή εφεξής σε αυτούς ισόποσου μηνιαίου ποσού, με την ονομασία «Διορθωτικό Ποσό».

Το Διορθωτικό Ποσό θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει από τον υπολογισμό των μηνιαίων τακτικών αποδοχών με τα νέα επιδόματα αντί αυτών που σήμερα λαμβάνει.

Το Διορθωτικό Ποσό θα είναι σταθερό ποσό, θα είναι διαφορετικό σε κάθε μισθωτό και δεν θα αναπροσαρμόζεται με την εξέλιξη του μισθωτού.

Δεν θα καταβάλλεται στους νεοπροσλαμβανόμενους εφεξής μισθωτούς.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)Εργαζομένων στα ΚΕΕ, ΚΕΨΕ και Εργοτάξια

Διαχειριστικών Λαθών

Ειδικό Ταμιών

Οδήγησης Υπηρεσιακών Οχημάτων

Αποζημίωση Βάρδιας ΔΛΚΔΜ

Ημερήσιο Χειρισμού Μηχ/των Τεχνικών Έργων Κατ. Τ5

Επίδομα Αυτοδύτη και Βοηθού ΑυτοδύτηΟ τρόπος καταβολής και οι δικαιούχοι μισθωτοί των ανωτέρω αποζημιώσεων θα καθοριστούν με νέα Απόφαση Δ.Σ. και θα περιγραφούν σε σχετικό ευρετήριο το οποίο θα εκδοθεί άμεσα από τη ΔΑΝΠΟ για το σκοπό αυτό.Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο ΣΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑΕφεξής θα χορηγούνται τα κάτωθι Ειδικά Επιδόματα με κωδικούς μισθοδοσίας:

--- Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (ο Κωδικός Μισθοδοσίας θα καθοριστεί από τη ΔΠΛΡ-ΔΟΛ)

· 262 Ειδικό Επίδομα Απομακρυσμένων Περιοχών

· 278 Επίδομα Θέσης Ευθύνηςκαι καταργούνται τα Ειδικά Επιδόματα με Κ.Μ.

164, 184, 182, 180, 190, 195, 256, 185, 371, 181, 374, 196 & 194, 220, 224, 258, 133, 374, 221, 270, 369, 372, 378, 268, 183, 187, 376, 222, 377, 192 & 193, 266, 397, 367.1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤο “Ειδικό ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” καταβάλλεται σε ποσοστό επί του Βασικού Μισθού σε συγκεκριμένες Κατηγορίες Ειδικότητες...
Προσωπικού που απασχολείται σε χώρους τόπους ή εργασίες που διακρίνονται για τις ανθυγιεινές ή και τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Η καταβολή του έχει ως εξής:1.1. Σε ποσοστό 65%.Στους μισθωτούς Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Θ Κατευθυντές και Χειριστές Πάγιου εξοπλισμού με ανάθεση καθηκόντων, κάτοχοι Aδειών Α’ Τάξεως και Τ4/Ι Χειριστές δηζελοκίνητου εξοπλισμού, κάτοχοι Aδειών Α’ τάξεως στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, εφόσον απασχολούνται μόνιμα και όχι περιστασιακά στα προαναφερόμενα αντικείμενα στο σύστημα φυλακής ή ανήκουν στο Προσωπικό ημέρας και δεν απασχολούνται σε περονοφόρους ανυψωτές συνεργείων. Στους μισθωτούς της Κατηγορίας Τ5 (πρώην Κατηγορίες ΓΥ1 και Τ4, προερχόμενοι από την ΓΥ1), οι οποίοι είναι κάτοχοι Aδειών Α΄ Τάξης εφόσον απασχολούνται μόνιμα και όχι περιστασιακά ως Μηχανοδηγοί – Χειριστές βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων στη ΔΛΚΔΜ. Στους Χειριστές Αποληπτών, Αποθετών, Προωθητών και Φορτωτών, που απασχολούνται στις αυλές των Σταθμών, στο σύστημα διακίνησης λιγνίτη των ΑΗΣ με Άδεια Α’ Τάξης. Στους Μισθωτούς Τ4/Ι Χειριστές διατρητικών μηχανημάτων 301 ίππων και άνω, οι οποίοι απασχολούνται στη δραστηριότητα διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών.

Στους μισθωτούς της Κατηγορίας Τ4/Θ στους οποίους έχει γίνει ανάθεση καθηκόντων Επιστάτη – Εργοδηγού, εφόσον απασχολούνται μόνιμα, επί τόπου των έργων, με την επίβλεψη – καθοδήγηση των Χειριστών - Κατευθυντών του Πάγιου ή δηζελοκίνητου Εξοπλισμού, των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και είναι κάτοχοι Aδειών Α΄ Τάξης.1.2. Σε ποσοστό 45%.


Στους μισθωτούς Κατηγορίας Τ1, Τ2/Γ και Γ προερχόμενοι από την Τ1 & Τ2/Γ, που υπηρετούν στους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Καρδιάς, Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου Φιλώτα, Μεγαλόπολης Α & Β, Κομοτηνής, Αθερινόλακου, Μελίτης ,ΑΣΠ, ΤΣΠ, τα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, στους ΥΗΣ Κρεμαστών/Συγκρότημα Αχελώου, Λάδωνα, Πηγών Αώου, Πολυφύτου/Συγκρότημα Αλιάκμονα, στο Συγκρότημα Νέστου, στα ΚΜΕΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, Μελίτης Αχλάδας, Αθερινόλακου, Μεγαλόπολης, ΚΕΨΕ Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας, Πηγών Αώου, και του Π.Κ.Β.Ε. του ΚΔΕΠ, στους ΑΗΣ Αλιβερίου, Ρόδου, Λινοπεραμάτων, Κερατέας-Λαυρίου, Χανίων, στα Συγκροτήματα Αράχθου (ΥΗΣ Λούρου και ΥΗΣ Πουρναρίου), Αλιάκμονα (ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωμάτων, ΥΗΣ Μακροχωρίου, ΥΗΣ Βερμίου, ΥΗΣ Άγρα), Αχελώου, ΥΗΣ Πλαστήρα & Μεσοχώρας, Αλμυρού, Γκιώνας, ΚΜΕΕΕ Αλιβερίου Λαυρίου, Χανίων –Λινοπεραμάτων – Ρόδου.Στους μισθωτούς Κατηγορίας Τ2 (Ε και Δ), Τ3(πλην Τ3/Ζ), Τ4 (πλην Τ4/Κ, Λ, Π και Χ), Τ5, των ΚΣΠ, των ΑΣΠ, των ΤΣΠ, των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, των ΚΜΕΕΕ, ΚΕΨΕ, Εργοταξίων, του Π.Κ.Β.Ε. του ΚΔΕΠ, των Σχολών της ΔΕΚΠ, (ΣΤΕΠΟ, ΣΤΕ Μεγαλόπολης, ΣΤΕ Καρδιάς).Στους μισθωτούς Κατηγορίας ΓΥ5, που απασχολούνται στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας στους εξής χώρους εργασίας:

α. Σημεία φορτώσεως βαγονιών με τέφρα.

β. Σημείο εκκενώσεως βαγονιών με λιγνίτη στο σιλό λιγνίτη (παλαιά και νέα εγκατάσταση).Στους μισθωτούς Κατηγορίας ΓΥ5, που απασχολούνται στον ΑΗΣ Καρδιάς, Αμυνταίου- Φιλώτα, Μελίτης, Αγ. Δημητρίου, Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης στους εξής χώρους εργασίας:

α. Σημείο αφίξεως ταινιοδρόμων λιγνίτη.

β. Ταινίες τροφοδοσίας συγκροτήματος σπαστήρων.

γ. Συγκρότημα εκφορτώσεως τέφρας

δ. Σύστημα διακινήσεως τέφρας και σύστημα υπογείων και επιγείων ταινιών αποκομιδής τέφρας.

ε. Σημείο φορτώσεως σιλό λιγνίτη Μονάδων

στ. Σύστημα διακινήσεως λιγνίτη.

ζ. Σύστημα αποκομιδής τέφρας και παραπροϊόντων αποθείωσης και απορρύπανσης.1.3. Σε ποσοστό 30%.


Στους μισθωτούς Κατηγορίας ΓΥ3/Β και ΓΥ5 των Κυρίων Σταθμών Παραγωγής, Λιγνιτικών Κέντρων, ΚΜΕΕΕ, ΚΕΨΕ και Εργοταξίων.1.4. Σε ποσοστό 25%.


Στους μισθωτούς Κατηγορίας ΓΥ5 των ΑΣΠ και των ΤΣΠ, καθώς και στους μισθωτούς Κατηγορίας Τ4, οι οποίοι απασχολούνται στα συνεργεία Δυτών και δεν λαμβάνουν κανένα ευνοϊκότερο ποσοστό.Στους μισθωτούς ΚατηγορίαςΤ2 (Α, Β, ΣΤ και Ζ), Τ3/Ζ, Τ4 (Κ,Λ,Π και Χ) ΔΟ1, ΔΟ2, ΔΟ3, ΓΥ2, ΓΥ3 (πλην ΓΥ3/Β), ΓΥ4 των ΑΗΣ, των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, των ΚΜΕΕΕ, ΚΕΨΕ, Εργοταξίων, του Π.Κ.Β.Ε. του ΚΔΕΠ, των Σχολών της ΔΕΚΠ, (ΣΤΕΠΟ, ΣΤΕ Μεγαλόπολης, ΣΤΕ Καρδιάς), ΔΟ1, ΔΟ2, ΔΟ3, των ΥΗΣ των ΑΣΠ, των ΤΣΠ, καθώς και στους μισθωτούς Κατηγορίας Υ1, Υ2 και Υ3 που εδρεύουν στους ΚΣΠ, των ΑΣΠ, των ΤΣΠ, των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, των ΚΜΕΕΕ, ΚΕΨΕ, Εργοταξίων, στους μισθωτούς των Κατηγοριών Τ3/A,B, ΔΟ1/A, ΔΟ2/A και ΔΟ3/A της ΔΣΑΕ που εδρεύουν στον ΑΗΣ Καρδίας και ΑΗΣ Μεγαλοπολης Α΄.1.5. Σε ποσοστό 22,5%Στους μισθωτούς των Κατηγ. Τ1, Τ2/Γ και Γ προερχόμενοι από την Τ1 & Τ2/Γ, που υπηρετούν στον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου .

1.6. Σε ποσοστό 20%.Στους μισθωτούς Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Α, Τ4/Β και Τ4/Γ και δεν λαμβάνουν κανένα ευνοϊκότερο ποσοστό.

1.7. Σε ποσοστό 5%Στους μισθωτούς για όσο χρόνο ή κατά το ποσοστό του χρόνου που απασχολούνται σε χώρους, τόπους, εργασίες που περιγράφονται παρακάτω και δεν λαμβάνουν κανένα ευνοϊκότερο ποσοστό.

1.7.1. Στο Προσωπικό του Κλιμακίου Ανατυπώσεων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης.

1.7.2. Στο Προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου και στο Εργατικό Προσωπικό που απασχολείται κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον 50% των εργασίμων ημερών) και όχι περιστασιακά, μέσα στο χώρο των Μηχανουργείων και Συνεργείων Επισκευής Οχημάτων και λοιπών Μηχανημάτων.

1.7.3. Στο Προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου που απασχολείται στα Εργαστήρια Αντοχής Υλικών, Μεταλλογνωσίας και Μεταλλογραφίας, Εφηρμοσμένης Φυσικής, Εφηρμοσμένης Χημείας, Ηλεκτροχημείας και Συγκροτήματος Μηχανουργείου - Λεπτουργείου του ΚΔΕΠ.

1.7.4. Στο Προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που απασχολείται με την εκπαίδευση των μαθητών των Σχολών ΔΕΗ, με την εκπαίδευση σε εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων και οξυγονοκολλήσεων, καθώς και σε όσους εργάζονται μέσα στα Εργαστήρια των Σχολών ΔΕΗ.

1.7.5. Στο Προσωπικό που απασχολείται μέσα στο χώρο του Αρχείου της ΔΑΝΠΟ, με την τήρηση των φακέλων των μισθωτών και στο Γενικό Αρχείο της ΔΕΗ Α.Ε. (Μηνοδότου 8).

1.7.6. Στο Οργανικό Προσωπικό των Αποθηκών – Διαχειρίσεων, εφόσον απασχολείται μέσα στο χώρο αυτών, καθώς και στο Προσωπικό που δεν ανήκει μεν οργανικά στις Αποθήκες, απασχολείται όμως κατά τρόπο μόνιμο και όχι περιστασιακά, μέσα στο χώρο αυτών. Επίσης, στο Προσωπικό των Αποθηκών που παρακολουθούνται εξωλογιστικά, για όσο χρόνο απασχολείται, με την παραλαβή, ταξινόμηση και διακίνηση υλικών.

1.7.7. Στους εργαζόμενους μέσα στην Αίθουσα του Η/Υ Χειριστές Αναλογίου και Περιφερειακών Μηχανημάτων, ως και στους Χειριστές Διαχωριστικών Πολλαπλών αντιγράφων, Κοπτικών και Αποσπαστικών Μηχανογραφικού Χάρτου, Εμφακελλωτικών και Αναδιπλωτικών Μηχανών και Μηχανών Μετασχηματισμού Δεδομένων της Δ/νσης Πληροφορικής.

1.7.8. Σε όλο το Προσωπικό των Κυλικείων και Εστιατορίων.

1.7.9. Στο Προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου και στο Εργατικό Προσωπικό που απασχολείται επί τόπου των έργων, με εργασίες κατασκευής και συντήρησης κτιρίων, όπως καθορίζονται στην 64/76 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ Αθηνών (δηλ. στους κτίστες, ξυλουργούς, ελαιοχρωματιστές, υδραυλικούς, ηλεκτροτεχνίτες, ψυκτικούς, τεχνίτες τηλεφώνων, τεχνίτες ηλεκτρονικών συσκευών, τεχνίτες συντηρητές μηχανών γραφείου) καθώς και με την επίβλεψη των εργασιών αυτών.

1.7.10. Στο Προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου και στο Εργατικό Προσωπικό που μετέχει σε συνεργεία υπαίθρου και για όσο χρόνο απασχολείται στο ύπαιθρο (Συνεργεία τοπογραφικά, προμετρήσεων, επισκοπήσεων, υδρολογικών παρατηρήσεων κατασκευής και συντήρησης υδρολογικών, μετεωρολογικών και σεισμογραφικών Σταθμών κ.λ.π.), καθώς και στο ως άνω Προσωπικό του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής της Δ/νσης Μελετών - Κατασκευών ΥΗΕ.

1.7.11. Στους μισθωτούς της Επιχείρησης, που απασχολούνται μέσα στον εργοστασιακό χώρο των Διυλιστηρίων της Χώρας για την παραλαβή καυσίμων.

1.7.12. Στο Φυλακτικό Προσωπικό (Φύλακες - Θυρωρούς).

1.7.13. Στο Τεχνικό και Εργατικό Προσωπικό που απασχολείται με ηλεκτροσυγκολλήσεις και οξυγονοκολλήσεις.

1.7.14. Στο Προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου και στο Εργατικό Προσωπικό που απασχολείται σε εργασίες Κυκλωμάτων: Προστασίας, Ηλεκτρολογικού Ελέγχου, Οργάνων και Μετρητών και Τηλεπικοινωνιών.

1.7.15. Στους Χειριστές - Διαβιβαστές ασύρματης Τηλεπικοινωνίας.

1.7.16. Στο Τεχνικό και Εργατικό Προσωπικό των Συνεργείων Επισκευής και Συντηρήσεως του μεταλλικού εξοπλισμού των Γραφείων.

1.7.17. Στο Εργατικό Προσωπικό που απασχολείται στη Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης, με τη μεταφορά εξοπλισμού Γραφείων, με τη διακίνηση και ταξινόμηση των παλαιών Γενικών Αρχείων της Επιχείρησης (Κτίρια Χ - 28 και Μηνοδότου 8) και με εργασίες καθαριότητας (π.χ. σκούπισμα πεζοδρομίων, μεταφορά σκουπιδιών κ.λ.π.).

1.7.18. Στους Οδηγούς των Οχημάτων έλξεως (Κατηγ. Τ4/ΙΑ).

1.7.19. Στους Χειριστές ανυψωτικών Μηχανημάτων.

1.7.20. Στους Χειριστές Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (Κατηγ. ΓΥ2).

1.7.21. Στις Καθαρίστριες και Επόπτριες αυτών, εφόσον απασχολούνται με τα αντίστοιχα καθήκοντα.

1.7.22. Στους Οδηγούς Φορτηγών αυτοκινήτων και Λεωφορείων της Επιχείρησης. Ως Λεωφορεία καθορίζονται τα αυτοκίνητα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους, χαρακτηρίζονται ως Λεωφορεία και ως Φορτηγά, τα αυτοκίνητα οχήματα, που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων (η από 15.02.89 ΕΣΣΕ και η 48/89 απόφ. Γενικού Διευθυντή).

1.7.23. Στους μισθωτούς των Κατηγοριών Υ1, Υ2 και Υ3 της ΔΥΑΕ.

1.7.24. Στο Τεχνικό Προσωπικό που απασχολείται με τα υποβρύχια Δίκτυα .

2. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Κ.Μ. 262)Στους μισθωτούς που διέπονται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και υπηρετούν στα Υπηρεσιακά κλιμάκια που εδρεύουν στους Νομούς ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, καταβάλλεται Επίδομα ποσού 17,61 € μηνιαίως.3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Κ.Μ. 278)Σε κάθε επίπεδο ιεραρχικής στάθμης χορηγείται Επίδομα με τον τίτλο «Ειδικό Επίδομα Οργανικού Στελέχους» με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 9 παρ. 2 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

o Μετά την κατάργηση χορήγησης Ειδικών Επιδομάτων και προκειμένου να μην υπάρξει καμία μείωση στις αποδοχές στο Προσωπικό της Επιχείρησης συμφωνείται εφεξής η καταβολή ισόποσου μηνιαίου σταθερού ποσού, με την ονομασία «Διορθωτικό Ποσό».

o Το Διορθωτικό Ποσό θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει από τον υπολογισμό των μηνιαίων τακτικών αποδοχών που θα λαμβάνει ο κάθε μισθωτός μετά την αναμόρφωση των Ειδικών Επιδομάτων σε σχέση με αυτές που ελάμβανε αφαιρουμένων των ποσών που χορηγούνται με τους Κ.Μ. 185, 367, 369, 371, 378 και 397.

o Το Διορθωτικό Ποσό θα είναι σταθερό ποσό και θα παραμένει σταθερό, θα είναι διαφορετικό σε κάθε μισθωτό και δεν θα αναπροσαρμόζεται με την εξέλιξη του μισθωτού

o Δεν θα καταβάλλεται στους νεοπροσλαμβανόμενους εφεξής μισθωτούς.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κ.Μ. ---), ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Κ.Μ. 262) ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

Τα ανωτέρω ειδικά επιδόματα και το Διορθωτικό Ποσό θα καταβάλλονται και κατά τη διάρκεια :

1. Της κανονικής άδειας.

2. Της απουσίας λόγω ασθένειας η οποία βεβαιώνεται από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα και μέχρι τη χορήγηση πρόσκαιρης ανικανότητας.

3. Της απουσίας λόγω ατυχήματος που έχει χαρακτηριστεί ως εργατικό, με Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και μέχρι να κριθεί ικανός για εργασία.

4. Της εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές, μέχρι 1 μήνα.

5. Της άδειας τοκετού - υιοθεσίας.

6. Της σωρευτικής άδειας μητρότητας.

7. Της σπουδαστικής άδειας.

8. Κάθε ειδικής άδειας με αποδοχές που η διάρκειά της δεν ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (π.χ. γάμου, εναλλασσόμενης φυλακής, εκπαιδευτικής εκδρομής, αιμοδοσίας κ.λ.π.)

9. Της ειδικής 11 ήμερης άδειας για πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

10. Της ειδικής άδειας με αποδοχές των μελών Συμβουλίων Εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. / ΔΕΗ, και Δ.Σ./ ΤΑΥΤΕΚΩ για όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

11. Των υπηρεσιακών μετακινήσεων (π.χ. απόσπαση χωρίς αίτηση, εκτός έδρας κ.λ.π.).

12. Της συνδικαλιστικής άδειας.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Χορηγείται αποζημίωση για όσο χρόνο οι μισθωτοί απασχολούνται:

1. Στα ΚΜΕΕΕ, ΚΕΨΕ και Εργοτάξια όλης της χώρας ίση με το 6% της Ημερήσιας Αποζημίωσης Εκτός Έδρας Εσωτερικού ανά ημέρα ή 2% της Ημερήσιας Αποζημίωσης Εκτός Έδρας Εσωτερικού ανά ημέρα στην περίπτωση που τους παραχωρείται κατοικία.

2. Στους διαχειριστές χρηματικού, εισπράκτορες – ταμίες οι οποίοι διαχειρίζονται μετρητά μέχρι 120.000 € το μήνα ίση με 3 € ανά ημέρα.

3. Στους εισπράκτορες – ταμίες οι οποίοι διαχειρίζονται μετρητά άνω των 120.000 € το μήνα ίση με 5 € ανά ημέρα.

4. Στους μισθωτούς που δεν ανήκουν στην Κατηγορία Τ5 και οδηγούν δίκυκλα ή τρίκυκλα της Επιχείρησης ανεξαρτήτου κυβισμού για κάθε μέρα πραγματικής οδήγησης, ίση 1,17 € ανά ημέρα.

5. Στους μισθωτούς που δεν ανήκουν στην Κατηγορία Τ5 και οδηγούν οχήματα της Επιχείρησης για κάθε μέρα πραγματικής οδήγησης, ίση με 1,76 € ανά ημέρα.

6. Μισθωτοί Αυτοδύτες, μόνο για τις ημέρες που πραγματοποιούν καταδύσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης και τον αριθμό των καταδύσεων κατά τη διάρκεια τη ίδιας ημέρας, ίση με 20 € ανά ημέρα.

7. Μισθωτοί Βοηθοί Αυτοδύτη, μόνο για τις ημέρες που πραγματοποιούν καταδύσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης και τον αριθμό των καταδύσεων κατά τη διάρκεια τη ίδιας ημέρας, ίση με 10 € ανά ημέρα.

8. Στους μισθωτούς Κατηγορίας Τ5 που χειρίζονται μηχανήματα εκτέλεσης τεχνικών έργων τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα και κατέχουν την κατά νόμο επαγγελματική άδεια ίση με 0,5% του Β. Μ. ανά ημέρα.

9. Από 01.07.98, στο προσωπικό των φυλακών (24ωρη βάρδια) του ηλεκτροκίνητου και δηζελοκίνητου εξοπλισμού της ΔΛΚΔΜ και σ’ αυτό που συνδέεται άμεσα με το προσωπικό αυτό, που εναλλάσσεται επί των μηχανημάτων ή σε θέσεις εργασίας απομεμακρυσμένες από τον τόπο παρουσιάσεώς του και ως εκ τούτου απαιτείται επί πλέον χρόνος για την προσέλευση και αποχώρησή του από το Ορυχείο, με συνέπεια ο χρόνος παραμονής του σ’ αυτό να είναι αυξημένος έναντι του κανονικού ωραρίου εργασίας, αλλά και προς το σκοπό της εξασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας των μηχανημάτων, για κάθε ημέρα πραγματικής απασχόλησης στα μηχανήματα – η κανονική άδεια δεν θεωρείται πραγματική απασχόληση στην παρούσα περίπτωση -, και για όσο χρόνο διαρκεί η δέσμευση του προσωπικού αυτού για τον επιπλέον χρόνο, χορηγείται, ημερήσια αποζημίωση, ίση με το 70% του ωρομισθίου καθενός μισθωτού, προσαυξημένο με την εκάστοτε δικαιούμενη προσαύξηση υπερεργασίας και τις λοιπές προσαυξήσεις για την κάθε ημέρα πραγματικής απασχόλησης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.


ΠΑΡΑΤΗΜΑ

Κ.Μ.
Α, Β ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΕΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
xxx
Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας
262
Ειδικό Επίδομα Απομακρυσμένων Περιοχών
278
Επίδομα Θέσης Ευθύνης

Κ.Μ.
Γ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 35 ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
164
Μέσου Όρου Ενδείξεων {(Β.Μ. + ΕΟΒ )/3000* αριθ. ενδείξεων}
184
Απομόνωσης (20% έως 60% επί του Β.Μ.)
182
Τεχνικού Προσωπικού ΚΣΠ - ΑΣΠ - Λιγ/χειων (40 % επί του Β.Μ.)
180
Διπλωματούχων Μηχ/κων εκτός Περιοχής Πρωτευούσης (15 % έως 40% επί του Β.Μ.)
190
Ειδικό ΕΣΣΕ/’95 ΓΥ5, ΚΣΠ & ΛΙΓ/ΧΕΙΩΝ (35 % επί του Β.Μ.)
195
Ειδικό ΕΣΣΕ/’95 ΓΥ3, ΓΥ4, ΓΥ5, ΚΣΠ - ΛΙΓ/ΧΕΙΩΝ κ.λ.π. (25 % επί του Β.Μ.)
256
Κατοικίας (1,76 € έως 8,8 €)
185
Εργαζομένων στα ΚΕΕ, ΚΕΨΕ, Εργοτάξια (2% έως 6% της ΗΑΕΕ)
371
Οδήγησης Υπηρεσιακών Οχημάτων (1,17 € και 1,76 €)
181
Αναλυτών – Προγραμματιστών (25 % επί του Β.Μ.)
181
Χειρίστων Περιφερειακών Μηχανημάτων (15 % επί του Β.Μ.)
374
Αποδοτικότητας Χειριστριών εισαγωγής - μετασχηματισμού δεδομένων (0% έως 50% του Μ.Κ.9)
374
Ετησία Αμοιβή Αποδοτικότητας Αναλυτών – Προγραμματιστών (316,95 € έως 528,25 €)
374
Ετησία Αμοιβή Αποδοτικότητας Χειρίστων Περιφερειακών Μηχανημάτων (105,65 € έως 17608 €)
224
Φύσεως Εργασίας Καταμετρητών (25 % επί του Β.Μ.)
258
Τοπικό Ιατρών (46,96€ έως 234,78€)
133
Ειδικότητας Ιατρών (4% για κάθε απόκτησης ειδικότητας)
374
Ετησία Αμοιβή Αποδοτικότητας Ιατρών (293,47€ έως 1467,35€)
221
Επικίνδυνης Εργασίας Χειρίστων - Εμφανιστών Ακτινολογικών Μηχ/των (30 % επί του Β.Μ.)
220
Ανθυγιεινής η’ Επικίνδυνης Εργασίας (12% του Μ.Κ. 4)
270
Ποσοστιαίο Αυτοδύτη - Βοηθού Αυτοδύτη (20 % επί του Β.Μ.)
369
Δραχμικό Αυτοδύτη - Βοηθού Αυτοδύτη (20€ και 10€)
372
Επιφυλακής κατ’ οίκον (10€)
378
Διαχειριστικών Λαθών (3€)
378
Ειδικό Ταμιών (5€)
268
Εθνικού Κέντρου Κατανομής Φορτίου (20 % επί του Β.Μ.)
196 & 194
Ειδικών Συνθηκών Εργασίας Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων Διανομής (3% & 20% επί του Β.Μ.)
183
Χειρίστων - Κατευθύνων Βαρέων Μηχανημάτων Λιγνιτικών Κέντρων (20 % επί του Β.Μ.)
187
Χειρίστων Εργοδηγών Επιστατών Βαρέων Μηχανημάτων Λιγν. Κέντρων (20 % επί του Β.Μ.)
376
ειδική αμοιβή για τους εργαζόμενους υπό τάση στα δίκτυα μέσης τάσης (8,8€)
222
Ειδικών Συνθηκών Εργασίας Ηλεκτροτεχνικών Εναερίων Γραμμών Μεταφοράς (50% του Μ.Κ.8)
377
Ημερήσιο Ειδικών Συνθηκών Εργασίας Ηλεκτροτεχνικών Εναερίων Γραμμών Μεταφοράς (3% του Μ.Κ. 12)
192 & 193
Επικίνδυνης Εργασίας (15% επί του Β.Μ.)
266
Ειδικό Εσσε/’89 (15 % επί του Β.Μ.)
397
Ημερήσιο Επίδομα Χειρισμού Μηχ/των Τεχνικών έργων Κατηγ. Τ5 (0,5% επί του Β.Μ.)

Κ.Μ.
Πλέον των ανωτέρω καταβάλλεται και ως Επίδομα η
367
Αποζημίωση Βάρδιας ΛΚΠ-Α


Δ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Κ.Μ.
Ε. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
185
Εργαζομένων στα ΚΕΕ, ΚΕΨΕ και Εργοτάξια
378
Διαχειριστικών Λαθών
378
Ειδικό Ταμιών
371
Οδήγησης Υπηρεσιακών Οχημάτων
367
Αποζημίωση Βάρδιας ΛΚΠ-Α
397
Ημερήσιο Χειρισμού Μηχ/των Τεχνικών Έργων Κατ. Τ5
369
Επίδομα Αυτοδύτη και Βοηθού Αυτοδύτη

1 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου