Τρίτη, Δεκεμβρίου 04, 2012

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ. 15/65/18144/06-09-2012 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 23/2012 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. και την υπ. αριθ. 5/20.04.2012 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
5. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΚΠ/ΔΕΗ).
6. Το υπ. αρ. πρωτ. ΔΑΔ/12145/02.10.12 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
7. Το με αρ. πρωτ. ΔΑΔ/11034/12.09.2012 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ1/2012 ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12/2012 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2012

KANTE ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ...
http://www.deddie.gr/Documents2/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3%202012/DPA%20SOX1/%CE%A3%CE%9F%CE%A7%201-2012%20%CE%94%CE%95%CE%94%CE%94%CE%97%CE%95_%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%20%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου